Algemene Voorwaarden Seriesfeed

1. Toegang

Het gebruik van Seriesfeed is voorbehouden aan haar leden (vanaf nu: gebruikers). Lidmaatschap staat open voor iedereen, mits niet al eens verwijderd of uitgesloten van Seriesfeed of met inachtname van specifieke door Seriesfeed bepaalde omstandigheden.

Seriesfeed behoudt zich ten alle tijde uitdrukkelijk het recht om het account van een gebruiker zonder opgaaf van redenen te deactiveren en de gegevens te wissen.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle accounts, overeenkomsten en eventuele (rechts)handelingen tussen Seriesfeed en gebruikers van de site.

Seriesfeed behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te alle tijde te wijzigen. Gebruikers worden geacht altijd op de hoogte te zijn van de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden.

3. Gebruiksregels

Het is voor gebruikers van Seriesfeed niet toegestaan om:

 • te handelen in strijd met Nederlandse wetgeving;
 • te handelen in strijd met de Algemene Voorwaarden van Seriesfeed;
 • te handelen in strijd met rechten van derden;
 • op enige wijze misbruik te maken van diensten en producten van Seriesfeed;
 • berichten te verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;
 • virussen of andere technologie verspreiden die Seriesfeed of eigendom van andere gebruikers kunnen schaden;
 • de infrastructuur van Seriesfeed te belasten en de goede werking hiervan te verstoren;
 • persoonlijke gegevens van derden te kopiĆ«ren, bewerken of verspreiden;
 • zonder hun nadrukkelijke toestemming informatie van andere gebruikers op Seriesfeed te verzamelen;
 • maatregelen om de toegang tot onze diensten of producten te voorkomen of te beperken, omzeilen;

Seriesfeed behoudt zich het recht voor om gebruikers uit te sluiten van haar diensten en producten indien er, volgens het Seriesfeed beheerdersteam, gehandeld wordt in strijd met de Algemene Voorwaarden.

4. Aansprakelijkheid

Seriesfeed stelt zich niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade of kosten voor gebruikers of derden, die ontstaan als gevolg van gebruik van de website, alsmede schade als gevolg van onjuistheid en onvolledigheid van de inhoud op Seriesfeed en alsmede als gevolg van malware.

De gebruiker die in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden stelt zichzelf verantwoordelijk voor alle schade die Seriesfeed hiervan zal ontvangen.

De gebruiker vrijwaart Seriesfeed en haar personeel van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoedingen en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen of vermeende schade.

Seriesfeed staat op geen enkele manier in voor de juistheid of volledigheid die door gebruikers of derden op de website verstrekt is.

Het gebruik van Seriesfeed is vrijwillig en iedere consequentie die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten of producten geschiedt voor eigen risico van de gebruiker.

5. Auteursrecht

Het auteursrecht op al het materiaal en onze diensten en producten berust bij Seriesfeed.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Seriesfeed informatie van Seriesfeed op te slaan en te verspreiden, op welke manier dan ook.

Seriesfeed behoudt zich het recht voor om materiaal, gegevens of gebruikersaccounts te verwijderen indien wij redenen hebben om te vermoeden dat dit ons auteursrecht schendt.

6. Rechten en plichten Seriesfeed

Seriesfeed doet haar best om het domein seriesfeed.com ten alle tijde in de lucht te houden, maar dit is geen garantie. Seriesfeed behoudt zich daarom het recht om:

 • de website onaangekondigd te blokkeren, buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassingen of verbeteringen;
 • onaangekondigd onderdelen van de website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of te wijzigen.

Seriesfeed kan niet garanderen dat de website vrij is van fouten, gebreken, malware of andersoortige fouten. Dit is echter wel de intentie.

7. Links

Seriesfeed bevat links, verwijzingen en banners naar diensten en producten van derden. Seriesfeed heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van andere websites. Seriesfeed is dan ook niet verantwoordelijk voor content die via verwijzingen op Seriesfeed op andere websites gevonden kan worden.

8. Privacy

De privacy policy is te vinden op Privacy Policy Seriesfeed.

9. Overige bepalingen

Deze gebruiksvoorwaarden en beleidsregels vormen de gebruiksovereenkomst tussen Seriesfeed en de gebruiker en vervangen eventuele eerdere overeenkomsten.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Indien een van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onderlet.

Laatst bewerkt op: 24/04/2018